İlkelerimiz

İLKELERİMİZ

 

1- Dürüstlük:

Faaliyetlerini yerine getirirken müşterileri, çalışanları, çözüm ortakları ve diğer kurum/kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalmak.

2- Tarafsızlık:

"İnsana verilen değerin, başarının yegane temeli olması" ilkesinden hareketle, gerek çalışanları gerekse müşterileri arasında ayırım gözetmemek, önyargılı davranışlardan kaçınmak.

3- Güvenilirlik:

Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek; asimetrik bilgi kirliliğinden kaçınılarak müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

4- Saydamlık:

Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net biçimde bilgilendirmek.

5- Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı:

Tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen göstermek.

6- Hizmet Kalitesi:

Hizmetleri “Uluslararası ve Ulusal Mevzuat” hükümleri çerçevesinde gerekliliklerini sağlayarak sunmak. Gerek kendi sunduğu hizmetlerde gerekse sektöründeki diğer firmaların sunduğu hizmetlerde standardizasyonun yükselmesine çaba göstermek, konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen göstermek. Kendi iç bünyelerinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri almak ve personeli için eğitim programları düzenlemek.

7- İnsan Kaynakları:

Personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmak. “İş Kanunu ve İlgili Mevzuat” hükümleri uyarınca personel istihdamında; hem sözleşme ve hareket serbestisi bulunmasına hem de diğer kuruluşların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen göstermek. Eski çalışanları hakkında diğer kuruluşlar tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken samimi ve dürüst davranmak.

 

8-  Rekabet: 

“Rekabet”i, sektöründeki tüm kuruluşlar arasında özgürce kararlar verilebilmesini sağlayan, standartlara uygun bir yarış olarak kabul etmek. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde ve standartlara uygun sürdürdükleri faaliyetlerinde kendi menfaatlerinin yanı sıra,
           • Genel olarak kendi sektörüne olan güvenin sürekli olmasını sağlamak.
           • Sektörün gelişimi için çaba sarf etmek.
           • Ortak menfaatlerin gözetilmesi ilkeleri çerçevesinde haksız rekabet oluşturan davranışlardan kaçınmak.

 

9- İlan ve Reklamlar:

Gerek kendi mali yapısının, gerekse sunduğu hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasına ilişkin duyuru, ilan ve reklamlarında, yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranmak; “Profesyonel Apartman ve Site Yöneticiliği” mesleğinin saygınlığına zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınmak. Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer kuruluşları ya da diğer kuruluşların ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikteki ifade ya da ibarelere yer vermemek.

10- Müşteri İlişkileri: 

      • Müşterilerin Bilgilendirilmesi; Müşterilerine sundukları her türlü hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapmak. Müşterilerine asimetrik bilgi vermekten kaçınmak.
      • Müşteri Sırrı; Mevzuat gereğince bilgi/belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi/belgeler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi/belgeleri gizli tutmak ve özenle saklanması amacıyla kanuna uygun yönetim sistemini benimsemek.
      • Müşteri Şikayetleri; Müşterilerinin her konudaki şikayet ve önerilerini incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak suretiyle yanıtlamak bizim için vazgeçilmez unsurlarındandır. 
    
İSHAR YÖNETİM, müşteri şikayetlerinin nedenlerini araştırarak, tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır; şikayetlere neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile çalışanlarını bilgilendirir.

11-  Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler:

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket etmek; mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen göstermek.

Top