Genel Yönetim

      GENEL YÖNETİM

 ♦ Genel yönetim sorunlarının çözümü,

 İşletme projesinin ve faaliyet raporunun hazırlanması,

 Bina yönetimiyle ilgili her türlü ihtiyaç (temizlik, güvenlik, toplu yemek hizmeti, peyzaj, sosyal tesis işletmesi vb) için ihale açılması, sözleşme ve şartnamelerin düzenlenmesi, işlerin firmalara usulüne uygun bir şekilde ihale edilmesi, doğru yürütülmesinin denetlenmesi ya da bu gibi hizmetler için gereken kadroları kurarak hizmetlerin doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması.

 Kiralama, kontrat işlemlerinin yapılması, yürütülmesi,

 Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi, kayıtlarının tutulması, noter tasdiklerinin gerçekleştirilmesi,

 Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması ve yürütülmesi,

 Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi ve bina ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,

 Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılmasını ve alınan kararların yasal dayanağının olmasının sağlanması,

 Alınacak her türlü karar ve yapılacak her türlü işlemin Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak yapılması.

Alınan kararların uygulanması ve bu kararların kat maliklerine usulüne uygun şekilde duyurulması.

Top