Bütçe Yönetimi

BÜTÇE YÖNETİMİ

♦Genel Kurulca kabul edilen (İşletme Projesinde belirtilen) avans ve aidatların takip ve tahsilâtı (ELDEN AİDAT TOPLANMAZ..!),

♦ Bina yönetimiyle ilgili 3. Şahıs ödemelerinin yapılması,

♦ Apartman/Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi (Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması, blok ilan panosundan duyurulması ve kayıtlarının tutulması),

♦ Nakit akış projeksiyonunun yapılması ve atıl fonların değerlendirme önerilerinin site yönetim temsilcilerine sunulması,

♦ Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,

♦Apartman/Site personelinin tüm yasal işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenmesi,

♦ Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması,

♦ Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması,

♦ Apartman/Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması (Yılsonunda notere kapattırılması).

Top